Facilitator uddannelse

En certificeret netværksfacilitator sikrer stærk videndeling i jeres virksomhed, organisation eller uddannelsesinstitution

Vidensnetværk giver en uformel og meget effektiv platform til at dele viden og erfaringer inden for relevante emner for virksomheden. Sunde, aktive vidensnetværk giver grobund for mere værdiskabende intern videndeling og styrker fagligheden og innovationskraften. Som bonuseffekt skabes der desuden en mere positiv netværkskultur i virksomheden.

Dette er et kursus som klæder den fremtidige netværksfacilitator på med indsigt og kompetencer til at kunne udfolde et vidensnetværk i sit fulde potentiale. Du vil blive blive fortrolig med netværkskompetencer og håndtering af netværksdynamikker, få en forståelse for netværksfacilitatorens rolle og virkemidler,  og få en værktøjskasse med hjem fyldt med netværksprocesser.

Efter kurset vil deltageren have en køreplan for at starte et vidensnetværk, have indsigt i sine egne styrker og svagheder og have kompetencer til at facilitere sit eget vidensnetværk i hele dets livscyklus.

Kurset giver dig

 • Konkrete værktøjer til netværksfacilitering
 • Metoder til at skabe optimale rammer for videndeling og erfaringsudveksling
 • Mere bevidste og målrettede spørgeteknikker til afdækning af viden
 • Større gennemslagskraft som tovholder og facilitator
 • Større indsigt i egne styrker og svagheder som tovholder og netværker
 • Øget bevidsthed om netværkskultur og dynamikker
 • Metoder og værktøjer til at holde energien høj i netværket
 • Forståelse for at skabe rammer for innovative processer

 

Kurset giver virksomheden

 • Øget fælles fokus på faglig erfaringsudveksling via vidensnetværk
 • Mere proaktiv adfærd i forbindelse med at afdække den latente viden i virksomheden
 • Større effektivitet og strategisk adræthed
 • Større innovationskraft
 • Øget samarbejde
 • styrkede positive relationer og fællesskabsfølelse
 • Større vidensflow
 • Sparede ressourcer og øget indtjening

 

Om kurset

Facilitatorkurset for vidensnetværk, er et meget interaktivt og praksisnært forløb. Træningen veksler mellem korte forløb af teori, som underbygges af instruktøroplæg og praktiske øvelser, både individuelt og i grupper. Metodikken i alle øvelser bliver demonstreret og derefter øvet, så disse efterfølgende direkte kan anvendes og implementeres af kursisten til at facilitere sit eget netværk med.

Undervisningen er baseret på gennemprøvede succesfulde processer for vidensnetværk. Der arbejdes ud fra Netværkskogebogen og skræddersyede værktøjer.

Forløb og indhold

Kurset er opbygget af 2 heldagsmoduler. Efterfølgende er der mulighed for individuel/gruppe sparring og/eller feedback til den certificerede facilitator på et netværksmøde. for at styrke implementeringen af læringen fra kurset.

Modul 1

 • Netværkets værdi – strategiske overvejelser om vidensnetværks værdi
 • Hvad skal der til for at skabe maximal vidensdeling af både latent og kodificerbar viden? -rammer, kultur, adfærd og barrierer
 • Tovholderens kompetenceprofil – hvor er dine styrker og svagheder
 • Tovholderens opgaver – praktisk og energimæssigt
 • En vidensnetværks livscyklus – steps fra ide til et fuldt udfoldet vidensnetværk
 • Framing – sæt rammer, skab tydelighed og tal til forskellige persontyper i netværket

Her introduceres til dybereværdiforståelse for netværk og vidensdeling, for medarbejderen og for virksomheden. Der

stilles skarpt på, hvad der skal til, for at skabe et succesfuldt vidensnetværk, på personlige styrker og svagheder i forhold til tovholderkompetencer, og hvordan man håndtere udfordringer, så man kan skabe mere værdi i netværket. Modul 1 afsluttes med at sætte deltageren i en refleksion om indhold og målgruppe af deres fremtidige netværk.

Modul 2

 • Opstarten af et vidensnetværk – fra invitation til første møde
 • Tal netværket frem – storytellingen i netværk
 • Flow i et netværksmøde- hvordan holder man energien og motivationen høj
 • Design af netværksmøder
 • Netværkskompetencer – opdrag netværket fra start til en vidensdelende kultur
 • Netværks dynamikker – intro/ekstrovert, kommunikation og konflikthåndtering
 • Innovation og udvikling i netværk – udnyt den latente viden og den kollektive intelligens

Modul 2 har et omdrejningspunkt omkring alt det praktiske ved at starte et nyt netværk op. Her lærer deltagerne om hvordan man får sat de rigtige rammer fra start af, hvordan man taler et vidensnetværk op og holder energien høj. Der gives dybere indsigt i netværkskompetencer og hvordan facilitatoren kan være en rollemodel og opdrage netværket til en gavmild vidensdelende kultur. Deltagerne vil blive introduceret til netværksdynamikker og få redskaber til at håndtere udfordringer og barrierer. Der gives konkrete anvisninger på hvordan man designer gode netværksmøder og hvordan man stimulerer innovationen i netværk.

Underviser  

Marina Hjørdie er forfatter, certificeret netværks- og klyngefacilitator og forretningsudvikler. Hun har 15 års erfaring med netværksarbejde, som facilitator, initiativtager, organisator og underviser for bl.a. Oracle, Erhvervs- og Videnscenter Vestsjælland, Væksthus Hovedstaden, SKAT, Rudersdal Kommune IDA, Post Danmark, Aalborg Universitet, RUC, Nykredit, AP Møller, Finansforbundet m.fl.

Marinas passion er at hjælpe med at skabe de bedste omstændigheder for udfoldelse af videndeling og innovation.

Kurset tilbydes pt kun til grupper på min. 4 personer og kan tilbydes som dagskursus, 2 workshopdage af 4 timer eller i anden form. Kontakt Marina Hjørdie på marina@hjordie.dk  eller 2978 1230 for nærmere aftale.